Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

PCB

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 82 10
elin.viggh@svedala.se

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet fann man PCB i naturen och ämnet förbjöds på 1970-talet. PCB har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur.

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska därför enligt miljöbalken inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Inventering av PCB

Bygg- och miljökontoret rekommenderar att konsult anlitas för att få hjälp med inventeringsarbetet för att de PCB-haltiga produkterna ska hittas och dokumenteras på ett bra sätt. 

Fog- och golvmassor

Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning om var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas. Bygg- och miljökontoret ska underrättas om analysresultaten visar på förekomst av PCB.

Andra byggvaror

Övriga byggvaror, till exempel isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan tänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll eller rivning av byggnaden. De ska då tas omhand som farligt avfall. Efter att en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till bygg- och miljökontoret.

Sanering av PCB-haltiga fogmassor

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med en PCB-halt över 500 mg/kg ska dessa saneras så snart som möjligt, dock senast:

Den 30 juni 2016 om:

  • Massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • Byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller massan har använts inomhus, eller
  • Massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998. 
  • I samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.  
  • Innehåller byggnaden fog- eller golvmassor med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligt till Bygg- och miljökontoret. Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningen Svenska fogbranschens riksförbund, eller annan likvärdig metod vid sanering. Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen hanteras som farligt avfall.

Svenska fogbranschens riksförbunds webbplats

Publicerad 2016-05-20 kl 12:12
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-05-20 kl 12:18