Stäng

Våra satsningar på ett bra företagsklimat

Kontakt

Kosovar Gashi
Näringslivschef
040–626 81 46
kosovar.gashi@svedala.se

I Svedala finns en tydlig långsiktig politisk vision som ska genomsyra hela kommunens verksamhet; ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet”.
Ett av målen i visionen är att vi ska arbeta tillsammans för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. Så det är tydligt att det finns en stark politisk uppfattning i vår kommun om att näringslivsfrågor och ett bättre företagsklimat är uttalat prioriterat nu och framåt.

Här kan du läsa om våra gemensamma satsningar för ett ännu bättre företagsklimat och hur vi förenklar för dig som företagare.

Näringslivsstrategi anger fokus

Vår näringslivsstrategi anger fokus för näringslivsarbetet under perioden 2019–2022. Bakom näringslivsstrategin står Svedala kommun och näringslivsrådet och har arbetats fram tillsammans med näringslivet, förtroendevalda och tjänstepersoner vid bland annat dialogmöten och workshopar och med underlag från djupintervjuer med lokala företagare. Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som är viktiga för näringslivets förutsättningar i kommunen och måste ses som en del i den helheten.

Målet är att vi ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022!

Områdena vi fokuserar på är; Service till befintligt näringsliv, Service i samband med myndighetsutövning, Nyetableringar, Nyföretagande och entreprenörskap.

Om näringslivsstrategin

Lättnader och stöd till det lokala näringslivet med anledning av corona

Oavsett bransch eller storlek så påverkas företag på något sätt av rådande situation orsakad av coronapandemin. Därför följer vi utvecklingen i det lokala näringslivet noga.
Det är viktigt för oss att som kommun finnas där för våra företag och företagare. Att förenkla vardagen, ha en nära dialog med dem och stötta på de sätt vi kan. I mars lanserade vi en rad stöd och lättnader och nu har vi beslutat att förlänga, uppdatera och komplettera dessa stödinsatser och lättnader.

Om kommunens lättnader och stöd till det lokala näringslivet

Positiv utveckling

Ökat antal nya företag

I Svedala kommun ökar antalet nyregistrerade företag. Trots ett år där omständigheterna var väldigt tuffa så startades det 2020 ändå 123 nya företag i Svedala kommun. Vilket var en ökning med 15 procent från föregående år. Hittills i år har det startats 32 nya företag vilket är en fördubbling från samma period förra året. 

Nya etableringar

Den vanligaste frågan från företagare under året gäller marktillgängligheten i kommunen. Glädjande så finns det lediga lokaler och mark för företag som vill flytta hit eller växa. Och flera företag, både lokala och externa har utnyttjat den möjligheten.

Mer om hur vi bygger tillsammans och samarbetar

Vi har också tagit stora kliv framåt i anläggandet av en galoppbana, spa och hotell i Bara samt etableringarna av två större livsmedelsbutiker i Svedala.

Mer om ledig verksamhetsmark i Svedala

Stor inflyttning

Ett bredare utbud av företag och branscher ger ökad service till boende och besökare och nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Och underlaget finns. Den senaste statistiken från SCB över vilka skånska kommuner som ökar mest det första halvåret visar att Svedala har den näst största befolkningsökningen relativt. Bevisligen vill många bo i vår kommun. Här finns vacker natur, ett rikt förenings- och friluftsliv, bra boende och skolor samt all tänkbar service.

Den demografiska utvecklingen påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och efterfrågan på offentlig och privat service. Och detta skapar också nya möjligheter och ger förutsättningar för att vårt näringsliv ska utvecklas.

Om befolkningsstatistik för Svedala kommun

För att utvecklas är vi en aktiv part i olika nätverk och samarbeten

Projektet Ökad tillväxt

Vi ingår i flera samarbeten med syfte att utveckla vårt lokala näringsliv. Det senaste är projektet Ökad tillväxt. Målet är att utveckla och stärka företagsklimatet genom att förbättra den kommunala servicen för nya och befintliga företag. Projektet ska även växla upp den gemensamma marknadsföringen för att få ännu fler företag att etablera sig här.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna i MalmöLundregionen, samt Invest in Skåne.

Om MalmöLundregionen och utvecklingsprojektet

Omtanke som ger omtänk

Kommunen erbjuder hösten 2020 och våren 2021 ett stödpaket med kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under coronapandemin. Stödpaketet är framtaget tillsammans med Burlöv, Kävlinge, Lomma och Skurup.

Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

Svedala är tillsammans med tio andra kommuner i landet utvalda att under hösten 2020 och våren 2021, medverka i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett stärkt företagsklimat. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade i kommunen vilket ligger helt i linje med Svedalas mål att bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022!

– Ett av områdena som prioriteras i Svedala kommun är just näringsliv och det här utvecklingsprogrammet kommer att ge arbetet en extra skjuts, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.

Utvecklingsprogrammet innehåller utbildningar, inspiration och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna. Både politiker och tjänstepersoner deltar.

Frukostmöten med näringslivet

 • Om stöd för företagare under coronapandemin (webbinarium)
 • Hur kan du som företagare agera i en ekonomisk kris? (webbinarium)

Företagslots

Genom kommunens företagslots kan du som söker information om företagsetableringar, letar lediga lokaler eller mark eller vill starta eller utveckla företag snabbt få hjälp med att träffa rätt personer för ditt ärende - och slippa onödiga omvägar.

Om företagslotsen –"En väg in för dina företagsärenden"

Företagsbesök

Vi gör kontinuerligt besök hos våra företag i deras vardag. Ofta är också politiker med. Vi besöker företagen för att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för villkor och förutsättningar. Vi lyssnar in synpunkter, framtidsplaner och övriga tankar. Dessutom får vi prata om vilka förväntningar det finns på kommunen och vad vi kan göra bättre. 

Får vi besöka ditt företag? Kontakta oss gärna så bokar vi en tid!

Mer om våra företagsbesök

Digitalisering av tjänster

Att göra till exempel bygglovs- eller etableringsprocessen enklare är något vi arbetar mycket med. Företagslotsen och de personliga kontakterna är viktiga. Men också att du enkelt ska kunna följa ditt ärende. Därför pågår just nu en digitaliseringsresa för kommunens Bygg -och miljöenhet. Två tjänster har redan lanserats. Och nästa tjänst som håller på att utvecklas och lanseras nästa år är möjligheten att söka bygglov via helt nya e-tjänster.

Om vår digitaliseringsresa

Förbättrad tillgänglighet 

Företagslots och företagsbesök är exempel på vad vi gör för att vara tillgängliga, lätta att nå och ha en dialog med. Ett annat exempel på tillgänglighet är vår drop-in rådgivning varje onsdag på Bygg- och miljökontoret. Då kan du prata med bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och miljöinspektörer och snabbt snabba och tydliga svar på frågor och lösningar på problem. Det gör ärendeprocessen enklare och effektivare.

Bra företagsservice

För att utvärdera och utveckla vår myndighetsutövning och service deltar vi sedan 2017 i undersökningen Insikt. Här mäts servicen till företagare som har varit i kontakt med och haft ett eller flera ärenden hos oss.
Vi ser en positiv utveckling inom serviceområdena och att våra myndighetsområden går framåt i mätningarna.
Mätningen handlar inte bara om företagsklimatet, utan också om att bygga förtroende mellan oss och företagarna. Mätningen möjliggör också att jämföra resultatet över tid.

Läs mer om resultatet i undersökningen Insikt

Rådgivning för att starta eget eller utveckla

För dig som vill starta eller nyligen har startat företag i kommunen så erbjuder vi inspirerande nätverk och kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning av lokala rådgivare.

Om stöd och rådgivning med Nyföretagarcentrum Öresund

Fler väljer att starta eget företag i Svedala

Trots ett år där omständigheterna var väldigt tuffa så startades det 2020 ändå 123 nya företag i Svedala kommun. Vilket var en ökning med 15 procent från föregående år. Hittills i år har det startats 32 nya företag vilket är en fördubbling från samma period förra året. Företag inom VVS, konfektyr och träning och friskvård.

Fantastiskt kul att ni väljer att satsa och förverkliga era idéer i vår kommun.

Samlad information om sådant som kan vara till nytta för dig som företagare

Satsning på entreprenörskap

För oss är det viktigt att främja samarbete mellan skola och näringsliv och uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet. Vi har ett samarbete med Ung Företagsamhet Skåne och tillsammans inspirerar och vägleder vi elever och lärare på både grundskolan och på gymnasiet.

Ett pågående projekt i Svedala är också Arbetsmarknadskunskap som är ett nationellt koncept som verkar i 74 kommuner med syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar i Skåne, för att stärka deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete (bristyrken).

Om Ung företagsamhet i Svedala

Näringslivsråd – med deltagare från näringslivet och kommunen

För att ytterligare främja dialogen mellan näringsliv och kommunen har vi bildat ett näringslivsråd med representation från både näringsliv och kommun.

Om näringslivsrådet

Följ vårt arbete med näringslivet

Information om vårt näringslivsarbete

Prenumerera gärna på Näringslivsenhetens digitala nyhetsbrev. Som prenumerant får du information om bland annat aktuella utbildningar och seminarier, gällande stödåtgärder, regler och direktiv för företagare samt nyheter om händelser och evenemang inom näringslivet i kommunen och i Skåne.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Näringsliv Svedala i sociala medier

På Facebooksidan Näringsliv Svedala informerar vi om våra lokala företagare, lyfter stort och smått som rör näringslivet i Svedala kommun och vår omgivning samt delar med oss av nyheter och aktuella frågor.  

Facebooksidan Näringsliv Svedala

Utbildningar i arbetet med att förenkla för våra företagare

Förenkla helt enkelt

För att vi ska bli bättre på att göra det enklare för företagare så genomförde vi 2019 en utbildning - baserat på Sveriges Kommuner och Regioners utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen riktade sig till politiker och tjänstepersoner, som möter företag i sitt arbete. Utbildningen bestod av flera delar: 

 • Näringslivskunskap
 • Myndighetsutövning och service
 • Kommunikation

Och i planeringen strävade vi efter att få en lokal prägel på utbildningen. Bland annat utgick vi från vårt resultat i "Löpande Insikt" och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning.

Utbildningen gav oss nya värdefulla kunskaper och insikter om hur kommun och näringsliv hänger ihop och större förståelse för vilka utmaningar företagen har. 

Fakta om näringslivet i Svedala kommunen 2020

 • Antal företag: 1683 (2020)
 • Största offentliga arbetsgivaren: Svedala kommun
 • Största privata arbetsgivaren: Sandvik
 • Nyregistrerade företag under de första tre kvartalen: 94
 • Största branscherna i Svedala kommun:
  • Transport och magasinering
  • Tillverkning och utvinning
  • Utbildning
  • Byggverksamhet
  • Handel

Näringslivsenheten Verksamhetsplan

Näringslivsenheten verkar i och för näringslivet i Svedala kommun. Våra mål är enligt näringslivsstrategin att göra vår företagsservice ännu bättre, öka tillväxten i befintliga företag, öka nyföretagande och främja entreprenörskap samt attrahera nyetableringar.

Näringslivsenhetens verksamhetsplan för 2021 är ett levande dokument vilket innebär att ändringar kan ske samt att aktiviteter eller åtgärder kan tillkomma eller strykas.

Verksamhetsplan Näringslivsenheten 2021

Publicerad 2018-10-10 kl 14:09
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2023-04-24 kl 14:04