Stäng

Samverkan

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Kundservice
För hänvisning till din fackliga organisation
040-626 80 00

Kommunen har ett lokalt kollektivavtal om samverkan. I detta beskriver vi hur samverkan ska ske mellan chefer och anställda. Detta sker bland annat genom samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar.

Syftet med ett samverkanssystem är att öka inflytandet och delaktigheten från idé till beslut. Hela organisationen ska ha förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras gemensamt. Svedala kommuns avsikt är att denna delaktighet ska bidra till att hälsa och engagemang för arbetet ökar vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling, god arbetsmiljö och utveckling av medarbetarna. För att nå dit krävs inte bara en uttrycklig vilja utan även ett stort ansvarstagande hos såväl chefer som medarbetare, fackligt förtroendevalda och skyddsombud/huvudskyddsombud, resultaten uppnår vi tillsammans.

Samverkansavtal

Det centrala kollektivavtalet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” utgör grunden för Svedala kommuns lokala samverkansavtal. I likhet med det centrala avtalet är det vår avsikt att tydligt knyta samman verksamhetsutveckling med hälso- och arbetsmiljöarbete. Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt ska behandlas på den nivå i organisationen där de uppkommer. En viktig förutsättning för delaktighet och inflytande är därför att det finns samverkansgrupper på alla nivåer i kommunens verksamheter som kännetecknas av dialog, tydlighet och kontinuitet.

Samverkansgrupper

Vi har samverkansgrupper på enhets- områdes- och verksamhetsnivå även att betrakta som skyddskommitté. Skyddskommittén är ett samrådsorgan och dess uppgift är bland annat att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa utvecklingen i skyddsfrågor, behandla frågor om företagshälsovård, ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet och diskutera planering eller förändring av lokaler, arbetsmetoder och organisation.

Publicerad 2016-05-31 kl 13:06
Sidansvarig: Matilda Johansson
Uppdaterad 2022-05-31 kl 14:12