Skriv ut sidanSkicka till facebook

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Svedala kommun har vid flera ansökningstillfällen till Socialstyrelsen beviljats stimulansmedel  för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen.

Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunernas äldreomsorg införa lokala värdighetsgarantier.

För att stimulera att införa lokala värdighetsgarantier har Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala stimulansmedel till de kommuner som förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier.

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Kommunstyrelsen antog 2012 Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Svedala kommun. Broschyr

De lokala värdighetsgarantierna är en möjlighet att höja kvaliteten i verksamheten.

Under 2012-2013 har all personal inom äldreomsorgen blivit informerad om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarnatierna.

Under 2013 genomfördes en särskild utbildning till så kallade värdegrundsledare på olika arbetsplatser inom äldresomsorgen. Syftet var att kvalitetssäkra vården. Värdegrundsledarna har ett speciellt ansvar för värdegrundsarbetet.

Arbetet fortsätter med studiecirklar och det planeras för en webbutbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen med början 2014.

Kontakt
Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-02-10
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun