Skriv ut sidanSkicka till facebook

Från ansökan till beslut

I kommunen finns biståndshandläggare som kan ge dig mer information och som tar emot din ansökan om insatser.

Du ansöker om insatserna för stöd och service hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna inom LSS är frivilliga att söka.

Överklagan
Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information.

Personlig assistans kan du beviljas om du har ett varaktigt och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra, det vill säga grundläggande behov.

Personlig assistans måste sökas innan man fyller 65 år.

Om hjälp med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans och beviljar assistansersättning.


Ledsagarservice
är avsett för dig som måste ha personlig hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Kontaktperson
är till för dig med funktionsnedsättning som behöver sällskap, stöd och eventuellt för att komma ut på fritidsaktiviteter. Du får själv avgöra vem som ska bli din kontaktperson, det är viktigt att ni trivs tillsammans. Din kontaktperson bör dock inte ha någon annan roll i ditt liv, till exempel vara en familjemedlem.

Avlösarservice
ger möjlighet för anhöriga till personer med funktionsnedsättning att få avlösning i hemmet.

Korttidsvistelse utanför hemmet/stödfamilj
kan ges till dig med funktionsnedsättning för att få rekreation och miljöombyte samt för att ge avlösning till anhöriga.

Korttidstillsyn kan ges till skolbarn som är över 12 år och som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
kan ges till barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar.

Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för vuxna kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är servicebostad och gruppbostad där personal är lättillgänglig.


Daglig verksamhet erbjuder anpassad sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte kan förvärvsarbeta eller studera. Gäller endast dig som tillhör personkrets 1 eller 2.

Råd och stöd,
rådgivning och personligt stöd kan ges av exempelvis
psykolog, kurator, logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut. Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning eller till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Ansökan om råd och stöd görs till Barn- och ungdomshabiliteringen eller till Vuxenhabiliteringen beroende på din ålder.


Ansökan om assistansersättning

Vill du ansöka om assistansersättning, kontaktar du Försäkringskassan i Ystad, tel 0411-293 55.

Ansökan om råd och stöd

Ansökan om råd och stöd kan göras beroende på ålder hos:

Barn- och ungdomshabiliteringen
Region Skåne
Östergatan 77-79
231 45 TRELLEBORG
0410-586 00

Region Skåne

Vuxenhabiliteringen Södra Skåne
Fredsgatan 21 D

231 51 TRELLEBORG

0410-35 98 30

Kontakt
Vård och omsorg
Alexander Strid
Biståndshandläggare LSS och färdtjänst LSS
040-626 82 02
alexander.strid[at]svedala.se
Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
Senast uppdaterad:2015-01-16
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen