Skriv ut sidanSkicka till facebook

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett SBA skall bedrivas i alla verksamheter. Ett SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att ansvarsförhållandena klargörs mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer vad avser brandskyddet.

SBA kan delas in i nio steg:

Steg 1: Brandskyddspolicy
Denna utgör grunden för ditt SBA. Policyn ska ange verksamhetens och de ansvariga chefernas viljeinriktning avseende brandskyddet. Den ska gälla inom hela verksamheten.

Steg 2: Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
En byggnadsbeskrivning består av en byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge. En verksamhetsbeskrivning innehåller en beskrivning av vilken eller vilka verksamheter som sker i byggnaden.

Steg 3: Brandskyddsbeskrivning
En brandskyddsbeskrivning består av två delar:
- En brandskyddsritning som som visar samtliga våningar i byggnaden där det byggnadstekniska brandskyddet samt brandskyddsinstallationer är inritat.
- Ett särskilt dokument som beskriver hur dessa fungerar och samverkar.

Steg 4: Riskinventering
I detta sammanhang kan riskkälla definieras som någonting (ett ämne, en aktivitet, teknisk utrustning, m.m.) som kan orsaka brand eller förvärra följderna av en brand.

Steg 5: Brandskyddsorganisation/Utrymningsorganisation
Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger hos den ansvarige för den totala verksamheten, dvs förvaltningschef, VD eller motsvarande. Den personen kan i sin tur ta medarbetare till hjälp för att utföra detta arbete. Det viktiga är att brandskyddsorganisationens utformning och storlek är anpassad efter verksamheten och upplevs som relevant.
Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara kända av alla inom verksamheten. Målet med brandskyddsarbetet är formulerat i brandskyddspolicyn där det tydliggörs att alla anställda i verksamheten ska arbeta aktivt med att upprätthålla brandsäkerheten.

Steg 6: Utbildning
Ett SBA förutsätter att alla berörda är utbildade, övade och har tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.

Steg 7: Brandskyddsregler
Genom att ägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätthålla ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet med regler är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten, för att förhindra uppkomst och spridning av brand.

Steg 8: Kontrollsystem
För att brandskyddet ska fungerar måste det regelbundet genomföras kontroller och underhåll. Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar och släckutrustning måste vara fullt funktionsdugliga för att personer som befinner sig i byggnaden vid en brand ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och att egendomsskadorna ska bli så begränsade som möjligt.

Steg 9: Uppföljning
En förutsättning för att brandskyddsarbetet är systematiskt är att det kontinuerligt följs upp. Uppföljningen innebär att man för varje punkt i sitt SBA kontrollerar att man utfört det man skulle, att man utvärderar det man utfört samt att man vid behov förändrar delar som är inaktuella.

Omfattning:
Räddnignstjänsten anser att alla ovanstående delar ska finnas dokumenterade. Omfattningen av dokumentaionen för respektive del kan givetvis skilja sig mellan olika verksamheter.

För ytterligar information, se Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida: www.msb.se

Kontakt
Räddningstjänsten
Torgny Althin
Brandmästare
040-626 82 33
0709-47 82 33
torgny.althin[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2011-01-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara