Skriv ut sidanSkicka till facebook

Begravningsombud

Syrenblomster

Länsstyrelsen ska, enligt begravningslagen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.
Församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten.  De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombud.
Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Ombudet är en förstärkning av Länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
Ombudets uppgifter
Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.
Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om avgiftssatser för begravningsavgift förordningen om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift.
För samtliga församlingar inom Svedala  kommun, Svedala församling och Värby församling, har Länsstyrelsen förordnat Bengt Nilsson som begravningsombud.
Kontakt
Bengt Nilsson
Kanslichef
040-626 81 23
bengt.nilsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-11-27
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara