Skriv ut sidanSkicka till facebook

Rådet för hälsa och trygghet

Rådet för hälsa och trygghet har medborgarnas hälsa och trygghet i fokus. Syftet med arbetet i rådet är att nå en samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.

En god folkhälsa är beroende av hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor. Rådets uppgift är att uppmuntra till ökad hälsomedvetenhet hos alla och bevaka att hälsoperspektivet finns med i olika sammanhang.

Upplevelsen av en trygg och säker miljö är avgörande för livskvaliteten. Områden som rådet kommer att arbeta med är bl.a. brottspreventiva åtgärder, kvinnofrid, brandskydd, krisberedskap och säkerhet mot inbrott och skada.

Rådet ersätter sedan 2012-01-01 det tidigare Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och KRAS-gruppen (Kommunal grupp för risk- och säkerhetsanalys av kommunens olika ansvarsområden såväl i freds som i krigstillstånd).

Organisation

Rådet består av Polischef för Söderslätt, kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommundirektör, kommunens folkhälsosamordnare, trygghetssamordnare och sekreterare. Rådet kommer att ha möten en gång på våren och en gång på hösten. De frågor som tas upp kommer att vara på en strategisk nivå. Rådet i sig är inget beslutande organ utan besluten tas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Till rådets möten kommer olika andra aktörer i samhället att bjudas in beroende på vilka frågor som kommer att behandlas.

Under rådet finns en samordningsgrupp bestående av folkhälsosamordnare, trygghetssamordnare, sekreterare, stationschef från Polisen, fritidschef, resursgruppens chef och myndighetschef. De kommer att ha möten både före och efter rådets möten för att förbereda frågor, fördela uppdrag från rådet och i övrigt samordna det arbete som behöver utföras.

Till samordningsgruppens hjälp finns olika arbetsgrupper, som kan vara permanenta (exempelvis lokala nätverk för Svedala, Bara och Klågerup, liksom en trafiksäkerhetsgrupp och en säkerhetsgrupp) eller tillfälliga (exempelvis vid situationsanpassade händelser).

Samordningsgruppen avser att i olika frågor samarbeta med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Kyrkan, Region Skåne, Nattvandrarna, föreningsliv, näringsliv samt kommunens fältgrupp, POSOM-grupp och verksamhetschefer.


Vill du veta mer?
Kommunens sida för folkhälsoarbete

Kommunens sida för trygghetsfrågor

Brottsförebyggande rådet

Statens folkhälsoinstitut

 

Kontakt
Kommunledning
Jenny Blom
Kanslisekreterare
040-626 81 24
jenny.blom[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-03-03
Självservice, e-tjänster

Knapp för information om EU-valet 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor 
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun