Skriv ut sidanSkicka till facebook

Pensionärsrådet i Svedala kommun

Representanter i pensionärsrådet

I pensionärsrådet finns representanter från kommunens pensionärsföreningar:

Svedala Pensionärsförening PRO
Bara Pensionärsförening PRO
Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
Kommunalpenionärerna SKPF

Ordförande är Björn Jönsson, S, och vice ordförande är Christer Hejdenberg.

Syftet med pensionärsrådet
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för pensionärernas organisationer inom kommunen.

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutförhet.

Pensionärsrådets uppgifter
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

  • Resursfrågor inom äldreomsorgen
  • Planeringen för äldreomsorgen
  • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
  • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
  • Planer för kollektivtrafik
  • Regler för färdtjänst
  • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
  • Översiktsplaner

Pensionärsföreningar i Svedala kommun 

Kontakt
Vård och omsorg
Ingrid Kjellberg
Administratör
040-626 81 73
ingrid.kjellberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-11-27
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara