Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten.

Revisorerna är förtroendevalda och utsedda av kommunfullmäktige, men är ett oberoende organ inom kommunen som arbetar helt självständigt och ansvarar direkt under fullmäktige och därmed indirekt under medborgarna. Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Revisorerna biträds av revisionsfirman Deloitte AB.

Revisionens främsta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag i sin årliga ansvarsprövning för beslut om kommunstyrelsen och övriga nämnder samt fullmäktiges beredningar ska beviljas ansvarsfrihet för sina uppdrag.

Revisorernas uppgifter
Enligt kommunallagen, främst 9 kap, och i den omfattning som följer av god revisionssed ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Genom lekmannarevisorerna ska också den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen granskas. Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för revisionsverksamheten.

Revisorernas granskningsuppdrag innebär att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs av kommunstyrelse och nämnder är tillräcklig.

Länkar

Valda revisorer 2015-2018

Kontakt
Tom Stenkvist
Kommunrevisionens ordförande (2015-2018)
0734-10 04 22
tom.stenkvist[at]gmail.com
Senast uppdaterad:2015-04-24
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara