Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten.

Revisorerna är förtroendevalda och utsedda av kommunfullmäktige, men är ett oberoende organ inom kommunen som arbetar helt självständigt och ansvarar direkt under kommunfullmäktige och därmed indirekt under medborgarna. Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Revisorerna biträds av revisionsfirman Deloitte AB.

Revisionens främsta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag i sin årliga ansvarsprövning för beslut om kommunstyrelsen och övriga nämnder samt fullmäktiges beredningar ska beviljas ansvarsfrihet för sina uppdrag.

Revisorernas uppgifter
Enligt kommunallagen, främst 9 kap, och i den omfattning som följer av god revisionssed ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Genom lekmannarevisorerna ska också den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen granskas. Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för revisionsverksamheten.

Revisorernas granskningsuppdrag innebär att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs av kommunstyrelse och nämnder är tillräcklig.

Länkar

Valda revisorer 2015-2018

Kontakt
Tom Stenkvist
Kommunrevisionens ordförande (2015-2018)
0734-10 04 22
tom.stenkvist[at]gmail.com
Senast uppdaterad:2015-11-27
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun