Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala kommuns författningssamling

Svedala kommun har sedan lång tid en författningssamling, som  rymmer olika beslut av författningskaraktär.

I de flesta kommuner finns en samling av kommunala författningar. Bakgrunden är att en statlig utredning i mitten av 1970-talet ansåg att kommunala beslut av författningskaraktär borde finnas samlade i en officiell publikation på ett överblickbart sätt.

Någon klar tolkning av vad som menas med ”kommunal författning” finns inte. I första hand avses normalt sådana rättsregler som utfärdats av en kommun med stöd av den så kallade kommunala förordningsmakten. Det rör sig om kommunal normgivning gentemot allmänheten men också om rent intern normgivning. Vad som ska tas in i en författningssamling får avgöras främst utifrån rent praktiska bedömningar.

Författningssamlingen ska ses som ett hjälpmedel att överblicka och informera sig om innehållet i författningarna. Författningssamlingen är inte någon rättslig förutsättning för att tillämpa författningen eller ett kommunalt beslut överhuvudtaget.

Författningarna aktualiseras så fort kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ beslutat om ändring i en författning eller tagit ett nytt beslut om regler, avgifter eller sådant som är att betrakta som en ny författning.

Svedala kommuns författningssamling är uppdelad enligt följande:

1 Bestämmelser, riktlinjer
2 Taxor och avgifter 
3 Bidragsbestämmelser
4 Arbetsordningar, reglementen, delegationsförteckningar 
5 Arvodes- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda
6 Bolagsordningar för av kommunen ägda
    aktiebolag samt ägardirektiv
7 Stiftelser

Under flikarna i menyn till vänster hittar du länkar till reglementen, taxor mm som ingår i författningssamlingen.

Kontakt
Kanslichef
Bengt Nilsson
Kanslichef
040-626 81 23
bengt.nilsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-08-06
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun