Skriv ut sidanSkicka till facebook

Abonnemang och anslutning

Anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna VA-anläggningen ska han anmäla detta till VA-enheten. Anmälan görs på blankett Ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning som kan laddas ner under fliken blanketter eller beställas från VA-enheten.

När anmälan kommit in kontrolleras om fastighetsägaren har rätt att använda den allmänna anläggningen och om så är fallet dras det fram ledningar till förbindelsepunkterna och förbindelsepunkter upprättas. Antalet ledningar, dimensioner, läge och utförande bestäms i samråd med fastighetsägaren. Inkoppling från förbindelsepunkterna till fastigheten utförs normalt av fastighetsägarens entreprenör.

Fastighetsägaren anmäler sedan till VA-enheten när han upprättat avsättning för vattenmätare på godkänd plats.

Abonnemang
Som fastighetsägare ansluten till den allmänna Va-anläggningen har du rätt att använda anläggningen men är också skyldig att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA, i lagen om allmänna vattentjänster och betala de avgifter som den aktuella taxan anger. Abonnemanget är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består därför så länge fastigheten består.

Flyttanmälan
Om du har sålt din fastighet och ska flytta måste du anmäla detta till oss. Du betalar för förbrukning och fasta avgifter fram tills dess att abonnemanget upphört. Vid uppsägning kontakta VA-enheten på telefon 040-626 81 03 eller via mejl irene.dobak@svedala.se.

Betalning och faktura
På fakturan hittar du uppgifter om ditt abonnemang, till exempel vilka VA-avgifter du har, mätarnummer samt beräknad årsförbrukning och årskostnad. Brukningsavgiften debiteras varje tertial (februari, juni och oktober).

Autogiro
Du kan förenkla din betalning genom att betala via autogiro. Med autogiro dras beloppet direkt från ditt bankkonto. 

Frågor om fakturan?
Om du har frågor som rör din faktura eller ditt abonnemang är du välkommen att kontakta VA-enheten på telefon 040-626 81 03 eller via mejl irene.obak@svedala.se.

Vattenmätaren
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte VA-enheten bestämmer annat. VA-enheten som tillhandahåller och installerar vattenmätaren, är dess ägare och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ner, kontrollera justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna enheten tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av VA-enheten, som har rätt att kostnadsfritt och obehindrat disponera platsen för åtgärder enligt första stycket samt för avläsning.

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ner på grund av frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ner och åter sätter upp mätaren.

Kontakt
Miljö och teknik
Irene Dobak
Administratör
040-626 81 03
irene.dobak[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-03-04
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun