Skriv ut sidanSkicka till facebook

 Ny pedagogisk litteratur

Här skriver vi om ny pedagogisk litteratur inköpt till Klågerups bibliotek.
Äldre inlägg flyttas till
"arkivsidorna".

Pedagogisk litteratur på Klågerups bibliotek inköpt  

Våren 2015

Michael Tengberg - Svensk forskning om läsning och läsundervisning
I boken bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och de unga läsarens läsning och tolkninng. De diskuterar även de pågående trenderna och tänkandet inom läsning

Beppe Singer - Labba i förskolan
Expriment är ett sätt att avderamatisera naturvetenskapen och skapa en avsappnad och rolig stämning där barnen känner sig hemma. Exprimenten i boken är spännande, pedagogiska, häpnadsväckande och roliga - för både barn och vuxna.

Svensk forskning om läsning och läsundervisning. uppl. 1
Under de senaste åren har elevers läning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt. man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad kännetecknar egentligen elevers möten med arbete och texter i skolan? I Svensk forskning om läsning och läsundervisning bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och unga läsares läsning och tolkning.

Ingvar Lundberg - God läsutveckling
God läsutveckling är både en konkret kurs i läsutveckling och ett tryggt diagnosmaterial. Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att fölk, stödja och stimulera dina elever till en god läsutveckling.

Beppe Singer - Labba i skolan
Experiment är ett utmärkt sätt att väcka intresse och engagemang för naturvetenskapliga ämnen. Genom att låta elever delta praktiskt i undervisningen skapas nyfikenhet och glädje, och ämnen som kan upplevas som lite läskiga eller svåra blir avdramatiserade.

Göran Grimvall - Teknikens metoder
Syftet med skolans teknikämne går mycket längre än att förstå hur tekniska konstruktioner fungerar rent praktiskt. I denna bok pressenteras studiet av specifika tekniska lösningar utifrån läroplanens mål in generella förmågor

Sanna Mohr - Att arbeta med barnkonventionen  - såklart
Att arbeta med Barnkonventionen - såklart ger en enkel överblick över Barnkonventionens artiklar samtidigt som den med lekfulla och eftertänksamma övningar är ett bra verktyg för dig som arbetar med barn i barngrupper 8-12.

Bo Hejlskov Elvén - Beteendeproblem i skolan
Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Den här boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationeer.

Martin Ingvar - Hjärnkoll på skolan.
Kärnan i allt lärande är det pedagogiska kontraktet mellan lärare och elev, mellan vuxeen och barn. "Jag är övertygad om att du kan lära dig detta - och det är viktigt för mig att du lyckas"
Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation och återkoppling, utmaningar och trygghet.

Ingela Elfström - Barn och naturvetenskap
Vad har naturvetenska med lärande och barn att göra?
En hel del faktiskt. Inom naturvetenskapöog forskning finnsen lång tradition av utforskande, undersökande och exprimenterande för att lösa forskningsproblem. 

Hattie, John - Synligt lärande
Det här är världens största forskningsöversikt över vad som påverkar elevers studieresultat. Samtidigt är det ett försök att slapa en sammanhållen bild av vad resultaten säger oss. John Hattie utvecklar här begreppen "synlig undervisning" och "synligt lärande".

Jönsson, Anders - Bedömning i SO
Undervisning i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi ska ge eleverna förutsättningar att analysera och dra slutsattser i frågor med anknutningar till de samjällsorienterade änena. Elever ska även ges förutsättningar att kritiskt granska källor, att använda begrepp för att förklara olika samband och att reflertera och resonera utifrån underbyggda argument.

Håkansson, Gisela - Språkinlärning hos barn
Att följa ett barns upptäcksfärd in i modersmålet är ett äventyr för föräldrarna, men ocksp något som fängslat forskare i decennier. Barn i olika delar av världen uppvisar en förvånansvärd samstämmighet i inlärningsmönstren när det gäller ljud, joller och tidiga ordkonversationer.

Hedström Hasse - Barn som oroar
Hur bemöter man utagerande förskolebarn som slår eller biter andra barn? Hur kan pedagogerna nå fram till barn som har svårt att samspela? De här barnen behöver extra stöd och uppmärksamhet för att utvecklas optimalt - men hur?

Trageton, Arne - Att skriva sit till läsning
I denna bok pressenterar Arne Targeton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg.

Jönsson, Anders - Lärande bedömning, 3 uppl.
I den här boken ges ett särskillt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:
Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier? Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
Hur kan man engagera eleverna i själv, och kamratbedömning?

Wallberg, Helena - Formativ bedömning i praktiken
- Från förmedling till förståelse. Ett formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen. Eleverna blir själva medvetna bedömmare av kvalitet och arbetssätt och kan på så sätt ta ökat ansvar för sitt lärande.

Barker, Daniel - Flipped Classroom
- det omvända arbetssättet. Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp idag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp.
En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem frammåt ökar förståelsen för ämnet.


Språk & kommunikation i förskola och förskoleklass
Språk och komunikation lägger grunden för allt lärande. Här får du möta barn och pedagoger som läser, lyssnar, arbetar med modersmål, skriver dikter, gör egna böcker och rimmar loss.
Intervjuer med forskare och reportage från förskolor och förskoleklasser visar hur mycket man med enkla medel och en bred syn på språk kan utmana barnen att utveckla sin kommunikation.

Lekfull matematik i förskolan
Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!
Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla sitt matematikarbete.

Vorderman, Carol - Hjälp ditt barn med biologi, kemi och fysik
Många föräldrar känner oro eller till coh med rädsla för de naturvetenskapliga ämnena. Hur var det nu fotysyntesen gick till? När det är dags för kovalenta bindningar och elektromagnetiska vågor har de flesta föräldrar gett upp. Med hjälp av den här boken kan du som förälder hjälpa ditt barn med läxorna genom hela skoltiden.

Barnett, Kristine - Gnistan - berättelsen om Jake
Vid två års ålder får Jake diagnosen svår autism och hans föräldrar för höra att han aldrig ens kommer att lära sig att knyta skorna, än mindre lära sig läsa och skriva. Det visar sig att Jake har ett mycket högt IQ, ett fotografiskt minne och på egen hand lär sig matematisk analys. Redan nio år gammal arbetar han med en egen teori i astrofysik, och vid tolv års ålder är han avlönad forskare i kvantfysik.

Barn upptäcker skriftspråket 4 uppl
Hur kan man möta barns intresse för skriftspråket och göra det till ett lika naturligt inslag i utvecklingen som talspråket? Redan små barn har idéer om hur man skriver och läser. De riktar bokstäver i rader och frågar vad det står. De är nyfikna på varför man skriver och läser och hur det ska gå till. Det är den här nyfikenheten och lusten vi som vuxna och lärare måste ta vara på. 

Bruce, Barbro - Kärnämnen i förskolan
I den här boken identifieras ett antal grundläggande förutsättningar hos det lilla barnet för att utvecklas till - och förbli - en lärande människa. Med bidrag från modern barndomspsykologi, barnspråksforskning och neuropsykologi pressenterar författarna det betydcelsefulla samspelet mellan omsorg, fostran och lärande i förskolan på ett nytt sätt.

Persson, Bengt - Elevers olikheter och specialpedagogisk kunnskap
Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? Hur har den specialpedagogiska yrkesrllen förändrats under senare år? Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg - vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande?
Frågor som dessa är högaktuella i den svenska skolan under 2000-talets andra desenium

Ribbing, Mattias - Vägen till maxade betyg
Slösa inte bort viktig tid med att plugga. Vad sägs om högsta betyg och samtidigt får mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemmauppgifterna?
Minnesmästaren Mattias Ribbing presenterar här en unik inlärningsmodell där du lär dig ett nytt och roligare sätt att studera. Och du ser resultat direkt.

 
Senast uppdaterad:2015-04-20
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor