Skriv ut sidanSkicka till facebook

 Ny pedagogisk litteratur

Här skriver vi om ny pedagogisk litteratur inköpt till Klågerups bibliotek.
Äldre inlägg flyttas till
"arkivsidorna".

Pedagogisk litteratur på Klågerups bibliotek inköpt  

Hösten 2015

Hjälp ditt barn med svenska - Camilla Lind
Kämpar ditt barn med venskan? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Som förälder är det lätt att känna sig vilsen inför barnens skoluppgifter. Vad är egentligen ett direktobjekt, vad ska man tänka på när man skriver en uppsats, hur kan man hjälpa sitt barn till en bättre läsförståelse? Och vad kräver dagens svenska skola av eleverna?

Utomhuspedagogik - Anders Ohlsson
Den här boken visar vad du som pedagog i förskolan kan göra för att skapa en god utomhuspedagogik. Här finns mängder av handfasta tips kring hur di med hjälp av olika lekar och verktyg - och naturens resusrser - kan stimulera barnens fantasi och lust att lära. Allt med utgångspunkt i de olika årstiderna.

Hellre små steg än stora kliv - Fredrik Ahlén
Hur ska jag räcka till för alla mina elever? Hur får jag de svagaste att lyckas? Med olikheten som norm vill Fredrik Ahlén besvara de frågor om inkludering som lärare har formulerat under hans föreläsningar runtom i landet.

Värdefulla sagor - Per Gustavsson
Lyft värdegrunden genom berättande.
I land efter land, i alla tider, har berättelser formulerat livsfrågor och hjälpt människor att hantera sina liv. Genom att muntligt berätta folksagor, sägner och andra typer av berättelser har människor diskuterat och utvecklat samhällets värderingar och normer.

Aktiv läskraft - Barbro Westlund
Aktiv läskraft innebär att läraren hjälper eleverna att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. Eleven tar gradvis över ansvaret för sitt lärande och får samtidigt lärarens och andra elevers stöd i att bättre förstå sig själv och sin omvärld.

Från Alfons till Dostojevskij 2 - Petra Alfe Åslund
Det är nu femton år sedan "Från Alfons till Dostojevskij - barnkonventionen genom litteratur" gavs ut på Rädda barnens förlag. Mycket har hänt sedan dess. Denna tekniska utveckling skulle rent hypotetiskt ha kunnat leda till att FNs konvention om barnets rättigheter nu var helt och hållet självklar, spridd och begripligh för alla. Så är det dock inte.

 
Senast uppdaterad:2015-10-20
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen