Skriv ut sidanSkicka till facebook

Information, regler och avgifter

På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler och avgifter som gäller för plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem.

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa om de regler och avgifter som gäller för barnomsorg i Svedala kommun.

Rätt till plats
Uppgifter att lämna in
Interkommunal placering
Öppettider
Vistelsetider
OB-omsorg
Måltider
Uppsägning
Taxor och avgifter
Reducerad avgift
Betalning
Delad faktura
Avgiftsunderlag
Inkomstanmälan

Du hittar också kommunens regler och avgifter i vår författningssamling.


Rätt till plats

Barn från 1 år till 12 år erbjuds plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem om vårdnadshavare uppfyller de kriterier som gäller för att erhålla plats.

Vårdnadshavare och barnet ska

  • vara folkbokförda i kommunen
  • ha arbete eller
  • studera eller
  • vara aktivt arbetssökande eller
  • vara föräldraledig med barnets syskon

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskola eller familjedaghem 15 timmar per vecka. Förskolechefen för respektive enhet beslutar vilka veckodagar och tider barnet erbjuds att vara i verksamheten.

Arbetssökande som får ett arbete eller börjar studera kan utöka barnets vistelsetid utöver 15 timmar med kort varsel.

Läs mer om regler för arbetssökande och föräldralediga här.

Undantag
Under förutsättning att det finns plats kan också barn från annan kommun erbjudas plats. Mer information finns under rubriken Interkommunal placering

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen 2 kap 6 § eller 9 § har alltid rätt till plats. Barn behöver då heller inte ha fyllt 1 år. För att barn ska få rätt till en plats enligt dessa paragrafer krävs ett särskilt beslut av den berörda enhetens rektor/ förskolechef.

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats på fritidshem.

Undantag från denna regel är också 3-5 åringar som har rätt till allmän förskola.

Vilka uppgifter behöver vi?
Det finns en rad uppgifter som vi behöver av dig före det och efter det att barnet fått plats. Uppgifterna lämnar du via webbportalen.

Ansökan om barnomsorg
Inkomstuppgifter
Vistelsetider

Önskad taxekategori
Uppsägning


Interkommunal placering

Barnet är folkbokfört i Svedala kommun med du önskar plats i annan kommun
Sök den önskade platsen enlig den mottagande kommunens regler och anvisningar. Skriv samtidigt en ansökan om interkommunal placering och skicka den till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala.

Ansökan kan du skriva i ett vanligt word-dokument.
Den ska innehålla vårdnadshavarnas och barnets personnummer, adress och övriga kontaktuppgifter samt information om den önskade platsen (enhetens kontaktuppgifter, startdatum). Uppge också anledningen till varför du önskar en plats utanför den egna hemkommunen.

Om din ansökan beviljas och du erhåller den önskade platsen kommer du att debiteras barnomsorgsavgift av Svedala kommun i enlighet med kommunens barnomsorgstaxa. Kom ihåg att skicka in en inkomstanmälan via webbportalen.

Barnet är folkbokfört i annan kommun med du önskar plats i Svedala kommun
Sök den önskade platsen via webbportalen. Skicka samtidigt in en ansökan om interkommunal placering till din hemkommun. Fråga din kommun hur du ska gå till väga. Innan platsen kan tas i anspråk ska hemkommunens skriftliga beslut skickas in till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala. Barnomsorgsavgiften ska betalas till din hemkommun.

Öppettider
Kommunens förskolor och fritidshem har generellt öppet 12 timmar per vardag från kl 06.00 till kl 18.00. Öppettiderna är flexibla, de anpassas efter föräldrarnas behov och kan variera mellan olika enheter i kommunen. Du kan kontakta respektive enhet för närmare upplysningar.

Verksamheterna har öppet helgfri måndag till fredag förutom en studiedag per termin för fortbildning av personal. Vid synnerliga skäl kan omsorg erbjudas i någon form under de dagar som verksamheterna är stängda. Under sommar- och jullov samt klämdagar samordnas verksamheterna. Aktuell information om läsårstider, lov och studiedagar finns här.

Vistelsetider
Vårdnadshavare som har rätt till plats för sitt barn erbjuds förskoleverksamhet respektive skolbarnsomsorg under arbetstid respektive studietid samt eventuell restid. Barnets vistelsetid följer vårdnadshavarens arbetstider/studietider hos den vårdnadshavare som börjar senast på dagen och den vårdnadshavare som slutar tidigast.

Om vårdnadshavarna har semester, lov, arbetsfri dag eller motsvarande ledighet får barnet inte vistas i verksamheten. Detta gäller med undantag för barn som har rätt till Allmän förskola.

Vistelsetider för allmän förskola
Vistelsetider för föräldralediga
Vistelsetider för arbetssökande

OB-omsorg
Svedala kommun erbjuder ob-omsorg kväll, helg, röda dagar samt vissa nätter. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats och ska sökas minst en månad i förväg. Platsgaranti gäller inte. Ansökan görs via webbportalen

Mer information om OB-omsorg hittar du här

Frukost, lunch och mellanmål
Frukost, lunch och mellanmål serveras barn när vistelsetiden omfattar dessa måltider.

Uppsägning
Uppsägning av plats måste ske skriftligt via webbportalen eller via en blankett som finns tillgänglig för avhämtning i kommunhusets reception. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägning inkommit. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Uppsägningstiden är också två månader i följande fall:

  • Vid övergång från fritidshem till lovverksamhet
  • Vid övergång från kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg till enskild verksamhet inom Svedala kommun

Vid uppsägning från kommunens sida är uppsägningstiden två månader. Särskilda regler finns vid uppsägning på grund av obetalda barnomsorgsavgifter.

Övergång från förskola och familjedaghem till fritidshem sker utan uppsägning.

Taxor och avgifter
Preliminär beräkning av avgiften kan göras på webbportalen.

Svedala kommun tillämpar maxtaxa. Detta innebär att vistelsetidens omfattning inte påverkar avgiften i andra fall än för fritidsklubb och lovomsorg. Om hushållets inkomst är över 42 890 kr per månad debiteras en avgift som motsvarar en inkomst på 42 890 kr per månad.

Taxa för förskola och fritidshem
Taxan för förskola och fritidshem är baserad på faktorer (3, 2 eller 1 procent av inkomsten). Faktorn varierar beroende på hur många barn vårdnadshavaren har i omsorg. Med ett barn i omsorg multipliceras faktorn för ett barn med hushållets bruttomånadsinkomst. Vid två eller flera barn i omsorg adderas faktorn för det andra och tredje barnet och multipliceras med familjens bruttomånadsinkomst. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.

Taxa för fritidsklubb
Taxan för fritidsklubb baseras också på faktorer. Faktorerna varierar dels beroende på hur många barn vårdnadshavaren har i omsorg, men också beroende på hur många timmar barnet går på fritidsklubb.

Taxa för lovomsorg
Taxan för barn i lovomsorg beräknas utifrån en fast faktor per timme.
 
Taxor och avgifter

Reducerad avgift
Avgiften kan reduceras i följande fall: 

1. Om kommunen av något skäl inte kan erbjuda omsorg under en sammanhängande period som överstiger 14 dagar. Undantag kan vara om det bryter ut en epidemi och prövas då individuellt.

2. För barn som har en plats inom förskoleverksamhet på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen 2 kap 6 § eller 9 § tas avgift endast ut för den verksamhet som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

3. För sjukt barn kan en reducering av avgiften göras från och med den 15:e dagen. Avgiften reduceras med 1/30 av månadsbeloppet per kalenderdag barnet är sjukt. Ansökan om reducerad avgift görs på en speciell blankett som finns i kommunens reception och skickas med läkarintyg till Svedala kommun.

4. För barn i allmän förskola som behöver mer tid på grund av vårdnadshavares arbete eller studier betalas en reducerad avgift. Reduktionen är 25 % av taxan, dock inte under juni - augusti.

5. För 3-5 åringar inom pedagogisk omsorg (familjedaghem), vars vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka, betalas en reducerad avgift med 25 % på samma sätt som sker för barn i allmän förskola.

Betalning
Barnomsorgsavgiften består av en fast abonnemangsavgift som betalas 12 månader om året, även vid semester/lov.

Räkningen skickas ut omkring den 15:e och avser innevarande månad. Förfallodatum är alltid sista vardagen i månaden.

Avgift tas ut från och med det datum platsen erhållits enligt placeringsmeddelandet och betalas även för inskolningstiden. Avgiften betalas till och med sista uppsägningsdagen. Den månad som barnet slutar eller börjar betalas avgift med 1/30 av månadsavgiften multiplicerat med antalet kalenderdagar.

Avgiften är preliminär vilket innebär att eventuella justeringar eller korrigeringar (inkomständringar, förändring av familjeförhållanden mm) alltid sker nästföljande månad.

Den eller de vårdnadshavare som undertecknat avtal om förskoleplats har betalningsansvar.

Betalning vid övergång
När barn inom förskoleverksamhet, går över till förskoleklass och eventuellt fritidshem sker övergången och avgiftsförändringen alltid vid läsårets början (15 augusti) utan uppsägning mellan verksamheterna.

Betalningsföreläggande
Betalas inte räkningen genomför kommunen normala kravåtgärder som omfattar betalningsföreläggande och utmätning. Rätten till plats för barnet kan komma att upphöra enligt kommunens rutiner för obetalda barnomsorgsavgifter.

Barn kan erbjudas plats igen när skulder för barnomsorgsavgifter och övriga kostnader som kan uppstå för kommunen i samband med dessa är betalda. Individ och familjeomsorgen i Svedala kommun kan erbjuda ekonomisk rådgivning. Tidsbokning via telefon 040-40 80 00

Delad faktura
Om vårdnadshavarna bor i två olika hushåll och båda behöver omsorgsplats, kan räkningen delas på vårdnadshavarnas begäran.

Delad faktura innebär att barnets aktuella placering avslutas och två nya placeringar skapas (på samma enhet som den tidigare placeringen). Vårdnadshavarna blir var för sig ansvariga för en egen barnomsorgsplats.

Platserna förfogas oberoende av varandra. Detta betyder att båda vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgiften samt lämna in inkomstanmälan, schema och övriga uppgifter som krävs för den egna platsen. Platserna måste också sägas upp var för sig.

Fördelningen av avgiften är alltid 50/50. Detta betyder att var och en av vårdnadshavarna blir debiterad för en halv barnomsorgsplats. Avgiften beräknas var för sig och baseras på det egna hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan platsen sägas upp. Det innebär att den av vårdnadshavarna som behåller sin plats blir vid uppsägningstidens slut åter betalningsansvarig för en hel barnomsorgsplats.

Önskemål om delad faktura ska lämnas skriftligt till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala eller via mail till utbo@svedala.se

Avgiftsunderlag
Avgiften baseras på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress

Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

För gifta med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för sammanboende med eller utan gemensamma barn.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda föräldrarna platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Inkomstanmälan
Uppgifter om bruttoinkomst lämnas via webbportalen.

Inkomstuppgift ska lämnas i följande fall:
- i samband med ett platserbjudande
- när inkomstförhållande förändras
- på uppmaning från kommunen

Om du har studie- utbildningsbidrag eller försörjningsstöd ska du skicka en kopia på beslutet till Svedala kommun när inkomstanmälan görs eller vid ändrade förhållanden.

Om du inte har lämnat in inkomstuppgift beräknas avgiften med maxbelopp i taxan. Om du har angett för låg eller för hög inkomst justeras mellanskillnaden efterkommande månad.

Svedala kommun har rätt att kontrollera inkomstuppgifter som lämnats i inkomstanmälan. Detta sker genom regelbundna stickprovskontroller av inkomstuppgifter.

Om inkomstförhållande ändras kommer avgift att ändras från och med den dag som anmälts till kommunen.

Kontakt
Utbildningsenheten
Agga Sköld
Handläggare
040-626 81 45
agga.skold[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-02-15
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun