Skriv ut sidanSkicka till facebook

Barn och elevhälsoarbete

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Barn- och elevhälsoarbetet i Svedala kommun är förebyggande, fokuserar skyddsfaktorer och präglas av ett barnperspektiv.        

Personalen som arbetar med barn- och elevhälsa ska genom en helhetssyn bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och hälsa hos alla elever. Elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social- och specialpedagogisk kompetens som ett komplement i förskolans och skolans verksamhet.

Arbetssätt

  • Handleda, ge stöd och konsultation till personal och föräldrar
  • Arbeta med enskilda barn och ungdomar samt grupper
  • Utreda
  • Samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
  • Delta med kompetens i olika verksamhetsövergripande arbeten.
  • Medverka till utvecklingsarbete och kompetensutveckling

Personal
Hörsellärare: Bidrar med stöd och hjälp för barn och ungdomar med hörselnedsättningar så att de får möjlighet att fungera på samma villkor som hörande elever.

Kurator: Bidrar med psykosocial kompetens samt erbjuder stöd och konsultation till barn, ungdomar, föräldrar och personal. Är länk till bland annat socialtjänsten Ungas fritid och Första linjen.

Psykolog: Bidrar med psykologisk kunskap om barns utveckling, om neuropsykologi samt om relationer och organisationer. Ansvarar för psykologutredningar. Är länk till bl a Barn- och ungdomspsykiatrin.

Skolsköterska: Följer elevernas utveckling genom återkommande hälsosamtal. Arbetar för att bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa. Är länk till skolläkaren. Har det medicinska ansvaret.

Specialpedagog: Bidrar genom helhetssyn och handledning till ett synsätt som inriktas på att möta alla barn och elever.

Tal- och språkpedagog: Bidrar till att göra förskolan och skolan till en språkligt stimulerande miljö med särskilt ansvar för barn med språkliga svårigheter.

Elevhälsas uppdrag
I följande fil kan du läsa mer om Elevhälsas uppdrag enligt nationella styrdokument.

Elevhälsas uppdrag
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen