Skriv ut sidanSkicka till facebook

Barnomsorg och utbildning i Svedala kommun

 Två flickor

Våra förskolor och skolor kännetecknas av arbetsglädje, trygghet och respekt för oss själva, varandra och vår miljö. Ett demokratiskt synsätt med möjlighet till inflytande på individnivå, gruppnivå och skolnivå genomsyrar vår verksamhet. 

I Svedala kommun finns förskolor, familjedaghem, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning som erbjuder utbildning för alla åldrar. Vi är positiva till mångfald i det pedagogiska utbudet och i huvudmannaskapet. 

Svedala kommuns skolplan

Inkludering
En av Svedala kommuns ledstjärnor är inkludering. Det handlar om att skapa goda miljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla barn och elever i deras lust att lära. Förskolan och skolan ska flexibelt anpassa sina arbetssätt så att optimalt lärande skapas för alla barn och elever.

Språkutveckling
Läsförmåga är särskilt viktigt för inkludering och att ”hänga med” i skolans alla ämnen och för att klara av sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter i samhället. I Svedala kommun arbetar vi redan i förskolan med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Alla elever i årskurs 2 skall kunna läsa, skriva och räkna.

Språkutvecklingsplan

Nolltolerans

I Svedala kommun är fungerande relationer och trygghet grunden för goda kunskapsresultat. Det råder nolltolerans – det finns ingen acceptans för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som ska vara tydligt för både elever, föräldrar och alla som arbetar i organisationen.

Nolltoleranspolicy

Digital kompetens
Förskolan och skolans undervisning ska utveckla kunskaper och förmågor som är nödvändiga idag. Den dagliga verksamheten ständigt omprövas och finna nya vägar. Det gäller att förstå samtidens villkor och att kunna fånga framtidens möjligheter. Mot bakgrund av den pågående globala samhällsförändringen har politiken fattat beslut att alla i elever i årskurs 6-9 skall ha en egen dator. 

Högt ställda förväntningar
I Svedala kommun är målsättningen att alla elever skall lyckas, att alla elever skall uppnå målen i alla ämnen och ha den kunskap som krävs för att klara livet som ungdom och vuxen. Vi har höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare och tjänstemän.
 
Systematisk uppföljning och återkoppling
Utan uppföljning och utvärdering kan inte någon analys göras och utan analys är det svårt att hitta rätt åtgärder för förbättring. I vår kommun följer vi upp resultaten på flera olika nivåer – på individnivå, gruppnivå, skolnivå och kommunnivå. Vi följer upp både kunskapsresultat och andra mer mjuka värden som trivsel och inflytande.

Du kan läsa mer om Utbildnings kvalitets- och utvecklingsarbete här
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara